Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Informace z XXIII. konference IDS konané ve dnech 16. – 17. 5. 2016 ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla


V květnu letošního roku se sešlo ve Žďáru nad Sázavou 70 odborníků, pedagogů, pracovníků státní správy i podnikatelů k otázkám zkvalitnění dopravní obsluhy a budování integrovaných dopravních systémů. Všechna vystoupení (viz www.perner.cz) a diskuze byla vedena snahou přispět k vytvoření optimálních podmínek v oblasti veřejné dopravy pro občany, žijící na území jednotlivých krajů a regionů s cílem uspokojit jejich přepravní potřeby.

Letošní, již XXIII. Konference byla soustředěna na následující tři bloky:

 • stav prací na strategických a koncepčních materiálech vztahujících se k rozvoji veřejné osobní dopravy, zpracovávaných Ministerstvem dopravy, zejména na novinky v legislativě, financování, rozpracovanost projektů EU obsažených v Operačním programu Doprava. Zvláštní pozornost byla soustředěna na výklad metodiky zpracovávání plánů udržitelné městské mobility, které budou tvořit strategický nástroj plánování dopravní obslužnosti na základě skutečných dopravních vztahů v území. Ze strany účastníků konference byla opětovně zdůrazněna potřeba vytvoření jednotného metodického a kontrolního prvku, tzv. Standardizační entity, který by byl nápomocen při definování a prosazování kvalitativních standardů ve všech oblastech budování integrovaných dopravních systémů. Aktivní koordinace tohoto procesu je plně na straně Ministerstva dopravy.
 • zkušenosti krajů se zaváděním IDS a poslání iniciativních sdružení.
  Konference se aktivně zúčastnilo sedm ze čtrnácti krajů České republiky včetně Hlavního města Prahy. Všechny přednesené příspěvky svědčily o zájmu, který je této problematice věnován. Velmi zajímavá byla vystoupení ze Středočeského kraje a z ROPID Praha. Jihomoravský kraj se představil širokou škálu již vyřešených problémů i připravovaných záměrů zejména v oblasti odbavování cestujících. Návazně na problémy tohoto kraje vystoupil starosta Žďáru nad Sázavou, který upozornil na negativní dopad úředně stanovených krajských hranic při zajišťování přepravy obyvatel jeho města. Obsáhlé informace byly podány o stavu prací ve Zlínském, Ústeckém kraji i Jihočeském kraji. Všemi účastníky byla tato forma předávání zkušeností a podnětů velmi oceněna svou otevřeností a odborností. Vytvořila se dělná a velmi přátelskou atmosféru i při časově náročném jednání.
  Přínosná byla i informace Česká asociace organizátorů veřejné dopravy / ČAOVD/ o nutnosti vzájemné spolupráce mezi organizátory veřejné dopravy. Kromě konsultací mezi členy a předávání informací je cílem jejich práce sjednocování stanovisek k aktuálním problémům, připomínkování legislativy a aktivní projednávání problematiky veřejné dopravy s orgány státní správy.
  Nebyla opomenuta ani sféra cestujících, za které k přítomným promluvil prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě pan Miroslav Vyka. Ve svém příspěvku upozornil na hlediska, která je nezbytné v dalších pracích akceptovat. Jejich prosazení spojuje s nezbytností jednotného uplatňování těchto požadavků formou standardů.
  Jak vyplynulo z přednesených informací je pro fungování IDS zásadní podmínkou ustavení společného organizátora, koordinujícího, organizujícího a kontrolujícího železniční dopravu, dopravní podniky i ostatní dopravce, který by mohl naplnit heslo: jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád, jedna síť. Pro celostátní úroveň pak ustavení jednoho metodického centrálního prvku, který by umožňoval jak definování a kontrolu dodržování závazných standardů kvality, tak i zavedení efektivních elektronických odbavovacích systémů na jednotné technické a technologické bázi. Zahájení centrální koordinace budování a rozvoje jednotlivých IDS v ČR je v co nejkratší možné době nezbytně nutné. V prvním kroku by měla alespoň zabránit jejich projektování na bázi zastaralých technologií (např. Základem jízdního dokladu je papírové médium).
 • co je a bude důležité v budoucnu respektovat a na co se připravit bylo obsahem třetího bloku a odezněly v něm příspěvky zabývající se energetickou náročností dopravy a jejím dopadem na okolí i nutností zvolit správnou logiku investic zajišťujících jejich hierarchizaci podle objemu a požadované kvality přepravních proudů.

K možnostem zjednodušení odbavování cestujících vystoupili zástupci dvou významných karetních společností – VISA a MasterCard, kteří se podělili o své zkušenosti získané při zavádění těchto karet v Moravskoslezském i Jihomoravském kraji.

Prezentace obou dopravních vysokých škol – Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice i Fakulty dopravní ČVUT byla zaměřena především na nabídku využití jejich pedagogických a vědeckých kapacit pro přípravu a doškolování pracovníků v oblasti dopravy i možnost společného řešení konkrétních technických a technologických problémů spojených se zaváděním IDS. Kromě této již tradiční formy spolupráce byla nabídnuta nová forma spolupráce formou tzv. stáží studentů.

Dělná a otevřená atmosféra spolu se službami poskytovanými hotelem Jehla ve Žďáru nad Sázavou zanechala ve všech účastnících nejen řadu odborných poznatků, ale i radost ze společně stráveného času. Zvláště k tomu přispěli všichni přednášející a moderátoři, kteří svá vystoupení spojili s velkým osobním zaujetím, za což jim je třeba vyslovit obrovské poděkování!