Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborný seminář pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Informace z XXII. konference IDS konané ve dnech 11. – 12. 5. 2015 ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla


V květnu letošního roku se sešlo ve Žďáru nad Sázavou 75 odborníků, pedagogů, pracovníků státní správy i podnikatelů k otázkám zkvalitnění dopravní obsluhy a budování integrovaných dopravních systémů. Všechna vystoupení a diskuze byla vedena snahou přispět k vytvoření optimálních podmínek v oblasti veřejné dopravy pro občany, žijící na území jednotlivých krajů a regionů s cílem uspokojit jejich přepravní potřeby.

Letošní, již XXII. seminář, byl připraven na dva jednací dny a zaměřen zejména na:

  • stav prací na strategických a koncepčních materiálech vztahujících se k rozvoji veřejné osobní dopravy, zpracovávaných Ministerstvem dopravy, zejména na nově připravované projekty EU obsažené v Operačním programu Doprava a na obsah a postup zpracování implementačního plánu zavádění inteligentních dopravních systémů. Na jednání byly vloženy i aktuality v oblasti legislativy a financování především s dopadem na přípravu roku 2016.
  • informace o stavu přípravy elektronického odbavovacích a informačního systému, zejména zpracování národního standardu pro tyto systémy a zajištění odpovídajícího certifikačního a kontrolního zázemí pro potřebný SW i HW.
  • zkušenosti vybraných krajů a regionů se zaváděním IDS včetně informace i dalších organizací zabývajících se dopravou i dopravou v klidu a dále nabídky specializovaných firem nabízejících možnost využití SW i HW pro podniky - koordinátory veřejné dopravy.
  • další hlediska, významně související s budováním a řízením integrovaných dopravních systémů, zejména problémy osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, řešení krizových stavů a krizových situací v podmínkách IDS a zvlášť spolupráce s veřejností, státní správou a samosprávou a podnikovou sférou jako podklad úspěšného řešení tohoto systému. Důležitá je i pozornost věnovaná přípravě potřebných odborníků na všech úrovních řízení IDS.

Pro poznání největší pamětihodnosti Žďáru nad Sázavou byla v programu i návštěva poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.

Příští konference se bude konat 16. a 17. (případně 18.) května 2016 opět v Hotelu Jehla.

Všechna vystoupení budou k dispozici na www.perner.cz.