Nadační fond Jana Pernera

O Nadačním fondu Jana Pernera

Nadační Fond Jana Pernera (dále jen Nadační Fond) byl zřízen Univerzitou Pardubice, městem Pardubice a městem Česká Třebová a registrován u Krajského soudu v Hradci Králové v nadačním rejstříku, oddíl N, vložka 50 dne 8. 3. 1999.

Nadační fond se zřizuje pro dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti dopravy, na podporu dalšího rozvoje bezpečné a spolehlivé dopravy s minimálními vlivy na své okolí, budování kvalitních dopravních a logistických systémů a služeb a jejich napojení na evropskou dopravní infrastrukturu.

Nadační fond soustřeďuje finanční, materiální a další zdroje od tuzemských a zahraničních sponzorů, včetně darů od fyzických a právnických osob a využívá jich na podporu:

  • výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti dopravy a spojů poskytováním stipendií, půjček a příspěvků;
  • rozvoje řešení vědeckých, výzkumných a koncepčních problémů;
  • přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědeckých a výzkumných činností;
  • rozšiřování poznatků, informací a vědomostí mezi odbornou a širokou veřejností;
  • rozvoje informačních systémů v oblasti sociálních, ekonomických a vědeckotechnických informací;
  • publikační činnosti formou příspěvků na vydávání knih, časopisů a dalších odborných publikací.

Nadační fond při plnění svého poslání spolupracuje s tuzemskými vědeckými, výzkumnými a vývojovými pracovišti, vysokými školami, státními i soukromými organizacemi a dalšími výchovně vzdělávacími, informačními a zájmovými organizacemi a hnutími.

Prostředky Nadačního fondu smí být použity jen na:

  • příspěvky a finanční zajištění činnosti podle svého poslání;
  • odměny, které se poskytují za práci pro nadační fond, vykonanou na základě objednávky, smlouvy nebo s předchozím souhlasem správní rady Nadačního fondu;
  • náhrady cestovních výdajů těch, kteří vykonávají práci pro Nadační fond, a to podle platných předpisů na základě vyúčtování, předloženého správní radě Nadačního fondu.

Kontakt

doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.
Studentská 95, 53210 Pardubice
tel. +420 723 224 372
E-Mail: Marie.Sejkorova@upce.cz

Mgr. Tatiana Volková
tel.: +420 608 129 697
E-mail: tatianka2806@gmail.com